Klasyfikacja tekstu

Klasyfikacja polega na przypisywaniu kategorii (lub etykiet) do danego tekstu. Kluczowa technika w wielu zastosowaniach przetwarzania języka naturalnego, takich jak analiza sentymentów, rozpoznawanie mowy, tłumaczenie maszynowe.

W erze, gdy informacje są generowane i dostępne w olbrzymich ilościach, klasyfikacja pomaga uporządkować te dane i uczynić je łatwiejszymi do zrozumienia i analizy. Przykładowo, klasyfikacja e-maila pod kątem tego, czy jest to SPAM, pomaga w efektywnym zarządzaniu pocztą.

Oto prosty przykład klasyfikacji słów na podstawie reprezentowanej części mowy:

Prompt

Dla podanych słów dokonaj klasyfikacji na podstawie części mowy jaką reprezentują.
Dostępne wartości dla części mowy to: rzeczownik, czasownik, przymiotnik.
Wyniki przedstaw w formie tabeli, gdzie kolumna A to słowo, a kolumna B część mowy.

Kot, biegać, piękny, słoń, skakać, czerwony, chmura, pływać, zdumiewający, jabłko.

Output

Last updated