Klasyfikacja tekstu

Klasyfikacja polega na przypisywaniu kategorii (lub etykiet) do danego tekstu. Kluczowa technika w wielu zastosowaniach przetwarzania języka naturalnego, takich jak analiza sentymentów, rozpoznawanie mowy, tłumaczenie maszynowe.

W erze, gdy informacje są generowane i dostępne w olbrzymich ilościach, klasyfikacja pomaga uporządkować te dane i uczynić je łatwiejszymi do zrozumienia i analizy. Przykładowo, klasyfikacja e-maila pod kątem tego, czy jest to SPAM, pomaga w efektywnym zarządzaniu pocztą.

Oto prosty przykład klasyfikacji słów na podstawie reprezentowanej części mowy:

Prompt

Dla podanych słów dokonaj klasyfikacji na podstawie części mowy jaką reprezentują.
Dostępne wartości dla części mowy to: rzeczownik, czasownik, przymiotnik.
Wyniki przedstaw w formie tabeli, gdzie kolumna A to słowo, a kolumna B część mowy.

Kot, biegać, piękny, słoń, skakać, czerwony, chmura, pływać, zdumiewający, jabłko.

Output

SłowoCzęść mowy

Kot

Rzeczownik

Biegać

Czasownik

Piękny

Przymiotnik

Słoń

Rzeczownik

Skakać

Czasownik

Czerwony

Przymiotnik

Chmura

Rzeczownik

Pływać

Czasownik

Zdumiewający

Przymiotnik

Jabłko

Rzeczownik

Last updated